Rosh Hashana 34b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess