Rosh Hashana 34a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess