Rosh Hashana 31a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess