Rosh Hashana 30a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess