Rosh Hashana 29b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess