Rosh Hashana 28b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess