Rosh Hashana 26b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess