Rosh Hashana 25b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess