Rosh Hashana 25a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess