דברים קצרים, ואתחנן - נחמו תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א