Rosh Hashana 21a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess