Rosh Hashana 21b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess