Rosh Hashana 22b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess