דף ס״ה, מח׳ רש׳י והרי״ף בגיל קטנה לקבל גיטה ולגבי קידושי קטנה