Kesuvos 37 - How Many Types of Kim Ley B'deraba Minei? The Machlokes Shita Mekubetzes & Rav Chaim Brisker

Shiur provided courtesy of Torah Anytime