דברים קצרים, שש"פ תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א