Kesuvos 27b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime