דף לה, מח׳ הרמב״ם והר״ן מי עובר בבל י״ל המדיר או המודר