Playback speed

בענין הרי את מקודשת לי ע״מ שאין ליך עלי שאר כסות ועונה