Playback speed

Sofrim Chapter 7

פרק ז

הלכה א אילו כתובין חסר ו', וקרא ו', ויעלהו, ויאמרו, אמרו, וידברו, יקחו, ויתנוהו, ואכלו, יחדו, וחללוהו, ויעלו, שויו, וקבלו, חנניה, מלכיה

הלכה ב וחלופיהן רגלי, שמטוה, ויצוה, נכחו, שער העין; וסובו, ישראל, הרף; ויקראו לו, ויקהל, תפש

הלכה ג אילו כתובין ה' ולא קרואין, וארא, ואביא, הארי דשמואל, נמצא; ותרא, הזאת; רע, הרע; בא, ובא; קו, וקו, וקו; הרב, אוהבי, ורע, יעש, פקח, ארי, אל; ציד

הלכה ד וחלופיהן, וארבה, הגגה, והמה, יהיה, והיתה, ונראה, הנה, שתול, גדליהו, ותעגבה, המדה, ואכבדה, שלשה, זממה, טעמה, קומי, זכור, השיבנו; הגדת, קיללת, שכתה, עשית, נבהלה, פיתוחיה, תזנותיה; שבנה, אגלה, שתה, ויראה

הלכה ה אילו כתובין דבר אחד וקרואין שנים, בא גד, אש דת, מאש תם; מה לכם, והנה הוא, מה הם; בני מן, לבן ימיני; חל כאים, ישיא מות, לגיא יונים; מן הסערה, מן סערה, הם פרוצים

הלכה ו וחילופיהן, כטוב, מבנימין, מהמערה, למרבה, מאתי, בחרבותיהם, מבת, כיענים

הלכה ז אילו כתובין ו' וקרואין י', אסורי, אבוגיל, אנועך, אולי, אושר, ארוצם; בעוני, בור, בהלכותם, ברזות; גול; דהוא; הוצא, החרסות, הכעסוני, הלחות, המבוא, הבצור, הושר, התעוף, הנתונים, החפשות דדברי, המבונים; וילונו, ושחצומה, ונוף, וסוס, ואלול, ותרמות, ואתוקיהא, ותולון, ויזואל, והכונו; חוקך; יצוע, יעואל, יעור, יחואל, יעבור, יגועון, יכסומו, יכשולו; לרוב, לשור, לוש, למשוסה, לדוגים, לסוג, למענותם; מנוית, מופעת; נטוות, נוב, נובי, נפושסים; שום; עשוות, עופי, ענוי, עפרון, עתודים תיניינה; צעוריהם, צעוריה, צפועי