Rav Yosef Karo with Rav Shlomo Alkabetz and the Spiritual Development of Tzefat.